Viri in literatura

Pri nastanku spletne strani, sva si pomagali z:

Fekonja Pekljaj, U., Marjanovič Umek, L., Pečjak, S. (2012). Govor in branje otrok: ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Golli, M., Grginič, M., Kozinc, A. (1996). ABC: Govorimo – poslušamo, pišemo – beremo. Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit.

Pečjak, S. (1999). Ali slišiš – ali vidiš? Priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja. Trzin: Izolit.

Pečjak, S. (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Rot Vrhovec, A. (2017). Zapiski s predavanj in vaj pri predmetu Didaktika slovenskega jezika 1. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

 

 

Besedila, fotografije, vaje in delovni listi na spletni strani, ki nimajo posebej označenega avtorstva sproti oz. na dnu strani, so avtorska.

 

 

Naslovna slika: CC 0, Pixabay: https://pixabay.com/photos/pencil-wood-pencil-education-1486278/

Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost